Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19718)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Advanced hoListic Adverse Drone Detection, Identification Neutralization - ALADDIN», με αριθμό συμβολαίου 740859, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική Τεχνολογικής εκπαίδευσης ή συναφούς ειδικότητας
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στα πλαίσια του έργου, καθώς και την προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών. Ειδικότερα, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και επικύρωση τεχνικών βαθειάς μάθησης (deep learning) για εφαρμογές ανίχνευσης και εντοπισμού της θέσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου και διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας σημάτων πολλαπλών αισθητήρων. Επιπλέον, αναμένεται να ασχοληθεί με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 08/05/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: