Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (19555)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη μεθόδου διαχωρισμού και χαρτογράφησης ποικιλιών του Ελληνικού αμπελώνα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής με σκοπό την εφαρμογή Οδηγιών της ΕΕ, την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου και την υποστήριξη προδιαγραφών ΠΟΠ - VINO», που χρηματοδοτείται από φορέα του ιδιωτικού τομέα, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τον ακριβή καθορισμό στόχων για το πρόβλημα της αυτόνομης πλοήγησης στον αμπελώνα και με την δοκιμή του συστήματος αυτόνομης πλοήγησης στο πεδίο, με σκοπό τον έλεγχο και επικύρωση της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας και Παραδοτέων του έργου:

ΕΕ3: Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Αυτόνομης Λειτουργίας ΣμηΕΑ για τη δημιουργία σημασιολογικών χαρτών
Π3: Έκθεση
Π4: Λογισμικό

ΕΕ5: Δοκιμές στο πεδίο – Αξιολόγηση της μεθόδου
Π6: Έκθεση
Π7: Έκθεση

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 9 μήνες

Προθεσμία υποβολής 11/04/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: