Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18761)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Γνωστικές Λειτουργίες Ιπτάμενων Οχημάτων Μικρού Μεγέθους - CoFly», και κωδικό 5033634 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με την ανάπτυξη ενός ευέλικτου σχήματος σύνθεσης αισθητηριακών δεδομένων, για τον ακριβή εντοπισμό αντικειμένων και ορθής αξιοποίησης των δεδομένων αυτών από το σύστημα πλοήγησης Μικρών Εναέριων Οχημάτων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας και Παραδοτέων του έργου:
ΕΕ1 / ΠΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων
ΕΕ2 / ΠΕ2: Αυτόνομη Λειτουργία
ΕΕ3 / ΠΕ3: Ανίχνευση & Αποφυγή Εμποδίων
ΕΕ4 / ΠΕ4: Αντίληψη & Γνώση
ΕΕ5 / ΠΕ5: Ολοκλήρωση & Επαλήθευση Συστήματος

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 9 μήνες

Προθεσμία υποβολής 24/12/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: