Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18759)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα», και κωδικό 5030727/Τ1ΕΔΚ-00686, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικης και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης και κατανόησης μη φωνητικής επικοινωνίας με τεχνικές ανάλυσης εικόνας και βίντεο βασισμένες σε μηχανική μάθηση. Επίσης, ο υποψήφιος αναμένεται να υποστηρίξει το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του συστήματος.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:
EE2: Ανάλυση και κατανόηση επικοινωνίας
EE4: Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος

Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
Π2.2.1 Τεχνικές ανάλυσης μη φωνητικών σημάτων (αρχική έκδοση) - Έκθεση
Π2.2.2 Τεχνικές ανάλυσης μη φωνητικών σημάτων (τελική έκδοση) - Έκθεση
Π2.2.3 Τεχνικές ανάλυσης μη φωνητικών σημάτων (τελική έκδοση) – Λογισμικό
Π4.2.1 Δημιουργία πιλοτικού συστήματος (εκδοση 1) - Έκθεση
Π4.2.2 Δημιουργία πιλοτικού συστήματος (εκδοση 1) – Πιλοτικό
Π4.2.3 Δημιουργία πιλοτικού συστήματος (εκδοση 1) - Έκθεση
Π4.2.4 Δημιουργία πιλοτικού συστήματος (εκδοση 1) – Πιλοτικό

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία υποβολής 21/12/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: