Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18607)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Type II Diabetes Mellitus Self-Management Platform for all - ProEmpower PCP - DM4all», που χρηματοδοτείται από το έργο PROEMPOWER, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Θετικών επιστημών ΠΕ
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ενός συστήματος για την αυτοδιαχείριση του Διαβήτη τύπου 2. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση τεχνολογιών Web (Angular, REACT) με στόχο την ενσωμάτωση όλων των συνολικών αναγκών των χρηστών. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος για την παροχή κατάλληλων και προσαρμοσμένων παρεμβάσεων κατά της ασθένειας περιλαμβάνει την υλοποίηση και διαχείριση της διεπαφής μεταξύ της εφαρμογής και των εθνικών/τοπικών συστημάτων υγείας καθώς και της διεπαφής μεταξύ εφαρμογής και ΙοΤ συσκεών.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 2 μήνες

Προθεσμία υποβολής 05/12/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: