Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18575)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media Industry - 5G-MEDIA», με αριθμό συμβολαίου 761699 , το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τα παραπάνω αντικείμενα στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:
(WP2) Architecture, Analysis and Tools
(WP4) 5G-MEDIA Open Repository of Network Apps
(WP5) 5G-MEDIA APIs and SDK Tools
(WP6) 5G-MEDIA Use Cases, Scenarios and Validation
(WP7) Impact, Dissemination and Exploitation
και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
D2.4 Final Report on Architecture, Requirements and Specification, D4.2 5G-Media Catalogue Portal and Network Apps, D5.4 Packaging and Integration Tools evaluation and setup, D6.2 5G-MEDIA Immersive Media Pilot, D7.6 Report on dissemination, communication and community building activities and updated plan, D7.7 5G-MEDIA Report on Impact and Exploitation.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 12 μήνες

Προθεσμία υποβολής 03/12/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: