Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17008)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «MOdel based coNtrol framework for Site-wide OptmizatiON of data-intensive processes - MONSOON», με αριθμό συμβολαίου 723650, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανικός
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την χρήση και εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής, ενισχυτικής και βαθιάς μηχανικής μάθησης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα αλουμινίου και πλαστικού. Θα ασχοληθεί με προβλήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία α) μηχανών σε περιβάλλοντα αλουμινίου και πλαστικού και β) διεργασιών παραγωγής αντικειμένων πλαστικού. Παράλληλα, θα ασχοληθεί και με την βελτιστοποίηση διεργασιών που θα οδηγήσουν στην βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Οι αλγόριθμοι θα αποτελέσουν τμήμα του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων του έργου και θα πρέπει να υποστηρίξει την ενσωμάτωση τους.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/01/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: