Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17007)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Secure and Safe Internet of Things - SerIoT», με αριθμό συμβολαίου 780139, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP2 και WP4 του έργου, ενώ θα επεκτείνονται και στις δραστηριότητες διάχυσης του πακέτου εργασίας WP9.
Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

  • τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών τους πριν το στάδιο της ανάπτυξης και υλοποίησής τους, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP2.
  • την υλοποίηση των αλγορίθμων και των υποσυστημάτων που θα ενσωματωθούν στο συνολικό σύστημα ασφαλούς διακίνησης δεδομένων εντός του δικτύου μέσω τεχνολογιών Blockchain, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP4.
  • την υλοποίηση των αλγορίθμων και των υποσυστημάτων που θα ενσωματωθούν στο συνολικό σύστημα για την ασφάλεια του δικτύου, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP4.
  • το σχετικό υλικό διάχυσης των παραγόμενων αποτελεσμάτων, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP9.
    Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
    Αριθμός Θέσεων: 1
    Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/01/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: