Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (16731)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «e-OUTLAND - Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020» - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί α) με δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ) στο έργο (εγκατάσταση και ενημέρωση των εργαλείων του ιστοχώρου του έργου, υποβολή ενημερώσεων σε κοινωνικά δίκτυα, προετοιμασία και δημοσίευση φυλλαδίων, συνεισφορά σε ανακοινώσεις (press releases) και δημοσιεύσεις στον τύπο, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία και τοπικούς φορείς), στα πλαίσια του ΠΕ2 και β) την ανάπτυξη των μονάδων (και αντίστοιχης διεπαφής χρήστη) για ανίχνευση γεγονότων (πχ. πιθανές εστίες φωτιάς) βάσει εικόνων και βίντεο από κάμερες που απαιτείται στα πλαίσια του ΠΕ4.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2 και 4 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D2.2.1, D2.2.3, D2.2.4 και D4.2.4.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/12/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: