Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν πρακτικές σήμανσης του ψηφιακού υλικού που μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργούνται αποθετήρια πλούσια σε γνώση τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή προτύπων για τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Η έρευνά μας επικεντρώνεται στην ανάλυση μοντέλων σήμανσης τα οποία σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους εξαγωγής χαρακτηριστικών από το περιεχόμενο παράγουν γνώση. Δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων "μονοπατιών" της γνώσης που είναι οι σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ των ετικετών, τα χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά του περιεχομένου, η χρονική εξέλιξη και οι πληροφορίες της τοποθεσίας.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • MIRROR — Migration-Related Risks caused by misconceptions of Opportunities and Requirement (2019: H2020 - RIA)
 • MindSpaces — Art-driven adaptive outdoors and indoors design (2019: H2020-ICT-32-2018)
 • HELIOS — A Context-aware Distributed Social Networking Framework (2019: H2020 RIA)
 • WeVerify — Wider and Enhanced Verification for You (2018: H2020 IA)
 • CONNEXIONs — InterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services (2018: H2020 RIA, FCT 2018-2021)
 • CHANGE — Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • PROPHETS — Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS (2018: H2020 RIA)
 • ReTV — Enhancing and Re-Purposing TV Content for TransVector Engagement (2018: H2020-RIA)
 • EOPEN — Open interoperable platform for unified access and analysis of Earth Observation data (2017: H2020 RIA)
 • MyTrac — My TRAvel Companion (2017: H2020-S2RJU-OC-2017)
 • beAWARE — Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events (2017: H2020 IA)
 • TENSOR — reTriEval and aNalysis of heterogeneouS online content for TerrOrist activity Recognition (2016: H2020 IA)
 • FUTUREPULSE — Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry (2016: H2020 IA)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • EMMA — Enriching market solutions for content management and publishing with state of the art multimedia analysis techniques (2017: Horizon 2020 IA)
 • DANTE — Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities (2016: H2020 IA)
 • MOVING — Training towards a society of data-savvy information professionals to enable open leadership innovation (2016: H2020 RIA)
 • hackAIR — Collective awareness platform for outdoor air pollution (2016: H2020 RIA)
 • InVid — In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry (2016: H2020 IA)
 • TRILLION — Trusted, Citizen, LEA collaboration over social Networks (2015: H2020 RIA)
 • KRISTINA — A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities (2015: H2020 RIA)
 • MULTISENSOR — Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation (2013: FP7 ICT - STREP)
 • The Wikirate Project — Crowdsource Better Companies (2013: FP7 ICT - STREP)
 • Live+Gov — Reality Sensing, Mining and Augmentation for Mobile Citizen–eGovernment Dialogue (2012: FP7 ICT - STREP)
 • SocialSensor — (2011: FP7 ICT - IP)
 • CHORUS+ — Coordinated approacH to the EurOpean effoRt on aUdio-visual Search engines + (2010: FP7 ICT - CA)
 • GLOCAL — Event-based Retrieval of Networked Media (2009: FP7 ICT - IP)
 • WeKnowIt — Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use (2008: IST - IP)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: