Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

Η Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας βρίσκεται στον πυρήνα όλων των εφαρμογών που βασίζονται σε σήματα, είτε πρόκειται για ιατρικές εφαρμογές, είτε για εφαρμογές γεωφυσικής και σεισμικής ανάλυσης, στην όραση υπολογιστών, στην αναζήτηση βάσει περιεχομένου, στην τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και στην επεξεργασία κινούμενης εικόνας βίντεο. Το Ινστιτούτο διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό μέσω της συμμετοχής του σε πολλά αντίστοιχα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα.

Ενδεικτικά, έχουμε εργαστεί σε εφαρμογές EEG / MEG (Ηλεκτροεγκεφαλογραφία / Μαγνητοεγκεφαλογραφία), ανάλυση σεισμικών σημάτων, εξαγωγή χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου από εικόνες, ανάλυση υφής και χρώματος, κατάτμηση εικόνων, στατιστική επεξεργασία κίνησης και σε μια ποικιλία μετασχηματισμών εικόνας. Διαθέτουμε επίσης σημαντική εμπειρία σε τεχνικές υπερυψηλής ανάλυσης (super-resolution) για πρακτικές εφαρμογές.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • InfraStress — Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system (2019: H2020-IΑ)
 • MIRROR — Migration-Related Risks caused by misconceptions of Opportunities and Requirement (2019: H2020 - RIA)
 • FASTER — First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response (2019: H2020-IΑ)
 • ARESIBO — Augmented Reality Enriched Situation Awareness for Border Security (2019: H2020-RIA)
 • AMANDA — AutonoMous self powered miniAturized iNtelligent sensor for environmental sensing anD asset tracking in smArt IoT environments (2019: H2020-ICT-2018-2020)
 • HR-Recycler — Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment (2018: H2020-NMBP-FOF-2018)
 • CoFly — Γνωστικές Λειτουργίες Ιπτάμενων Οχημάτων Μικρού Μεγέθους (2018: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»)
 • Q3D — Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • TheARtro — Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • CONNEXIONs — InterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services (2018: H2020 RIA, FCT 2018-2021)
 • ΔΕΣΜΟΣ — Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ΡΕΑ — Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Take-A-Breath — Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα (2018: Τ1ΕΔΚ-03832)
 • Επικοινωνώ — Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (2018: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ANITA — Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking (2018: H2020-SEC-2016-2017-2)
 • eDREAM — enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and Secure technologies, solutions and business models (2018: H2020-LCE-2017-SGS)
 • ReTV — Enhancing and Re-Purposing TV Content for TransVector Engagement (2018: H2020-RIA)
 • V4Design — Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and virtual reality games (2018: HORIZON2020-ICT 20)
 • SUITCEYES — Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere (2018: H2020 RIA)
 • EOPEN — Open interoperable platform for unified access and analysis of Earth Observation data (2017: H2020 RIA)
 • EASY TV — Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content (2017: H2020-ICT-19-2016-2)
 • ALADDIN — ALADDIN (2017: H2020-SEC-12-FCT-2016-2017)
 • ROBORDER — Autonomous Swarm of Heterogeneous Robots for Border Surveillance (2017: H2020 IA)
 • GHOST — Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • ACTIVAGE — ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (2017: H2020-IOT-2016 IA)
 • HarmonicSS — HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (2017: H2020-SC1-2016 RIA)
 • beAWARE — Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events (2017: H2020 IA)
 • SMARTsurg — SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery (2017: H2020-ICT-26-2016)
 • BADGER — RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation (731968) (2017: H2020-ICT-25-2016-2017)
 • KONFIDO — Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services (2016: H2020-DS-SC1-2016 RIA)
 • Factory2Fit — Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers (2016: H2020 IA)
 • MONSOON — MOdel-based coNtrol framework for Site-wide OptimizatiON for data-intensive processes (2016: H2020 SPIRE-02-2016 RIA)
 • TENSOR — reTriEval and aNalysis of heterogeneouS online content for TerrOrist activity Recognition (2016: H2020 IA)
 • ACROSSING — Advanced TeChnologies and PlatfoRm fOr Smarter ASsisted LivING (2016: H2020-MSCA-ITN-2015 ETN)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • SURVANT — SURveillance Video Archives iNvestigation assisTant (2017: H2020 FTI)
 • EMMA — Enriching market solutions for content management and publishing with state of the art multimedia analysis techniques (2017: Horizon 2020 IA)
 • DANTE — Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities (2016: H2020 IA)
 • MOVING — Training towards a society of data-savvy information professionals to enable open leadership innovation (2016: H2020 RIA)
 • InVid — In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry (2016: H2020 IA)
 • FrailSafe — Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions (2016: H2020 (PHC-21-2015) RIA)
 • FORENSOR — FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR (2015: H2020 IA)
 • KRISTINA — A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities (2015: H2020 RIA)
 • FERMIS — Fire Event Remote Management Information System (2014: GSRT Greece-Israel RIA)
 • P-React — Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform (2014: FP7-SEC-2013-1)
 • S-CASE — Scaffolding Scalable Software Services (2013: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures)
 • MULTISENSOR — Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation (2013: FP7 ICT - STREP)
 • HOMER — Home made explosives (HMEs) and recipes characterisation (2013: FP7 SEC-STREP)
 • ECOBUILDING — Ανθρωποκεντρική Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρηματικών Κτιρίων (2013: ΕΣΠΑ)
 • IPv_Park — Ευφυές σύστημα διαχείρισης Φωτοβολταϊκών Πάρκων (2013: ΕΣΠΑ)
 • RePlay — Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports (2013: FP7 - STREP)
 • ForgetIT — Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering (2013: FP7 ICT IP)
 • i-Treasures — Intangible Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures (2013: FP7-ICT-IP)
 • MediaMixer — Community set-up and networking for the remixing of online media fragments (2012: FP7 ICT CSA)
 • Live+Gov — Reality Sensing, Mining and Augmentation for Mobile Citizen–eGovernment Dialogue (2012: FP7 ICT - STREP)
 • CloPeMa — Clothes Perception and Manipulation (2012: FP7 ICT - STREP)
 • Adapt4EE — Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises (2011: FP7 ICT - STREP)
 • CUBRIK — Human-enhanced time-aware multimedia search (2011: FP7 ICT - IP)
 • SA-EMC2 — Support Action towards Excellence in Media Computing and Communication (2011: FP7 ICT - SA)
 • LinkedTV — Television Linked To The Web (2011: FP7 ICT - IP)
 • REVERIE — REal and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments (2011: FP7 ICT - IP)
 • CEEDS — Collective Experience of Empathic Data Systems (2010: FP7 ICT - FET IP)
 • 3D VIVANT — 3D liVe Immerse Video Audio iNteractive mulTimedia (2010: FP7 ICT - STREP)
 • CHORUS+ — Coordinated approacH to the EurOpean effoRt on aUdio-visual Search engines + (2010: FP7 ICT - CA)
 • PESCaDO — Personalized Environmental Service Configuration and Delivery Orchestration (2010: FP7 ICT - CA)
 • 3DLife — Bringing the Media Internet to Life (2010: FP7 ICT - NoE)
 • I-SEARCH — A unIfied framework for multimodal content SEARCH (2010: FP7 ICT - STREP)
 • GLOCAL — Event-based Retrieval of Networked Media (2009: FP7 ICT - IP)
 • MEDUSA — Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness (2009: Defence R&T)
 • WeKnowIt — Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use (2008: IST - IP)
 • JUMAS — Judicial Management by Digital Libraries Semantics (2008: IST-STREP)
 • VIDI-Video — Interactive semantic video search with a large thesaurus of machine-learned audio-visual concepts (2007: IST-STREP)
 • CHORUS — Coordinated approach to the European effort on audio-visual search engines (2006: IST)
 • altaB23D — Δημιουργία πρότυπης μηχανής αναζήτησης και ανάκτησης Τρισδιάστατων αντικειμένων και αξιοποίηση της σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • TRAVIS — Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Κίνησης με Δίκτυο Οπτικών Αισθητήρων (2006: ΕΠΚτΠ)
 • HUMABIO — Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis (2006: IST-STREP)
 • MESH — Multimedia Semantic Syndication for Enhanced News Services (2006: IST - IP)
 • X-Media — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST - IP)
 • K-Space — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST-NoE)
 • BOEMIE — Bootstrapping Ontology Evolution with Multimedia Information Extraction (2006: IST-STREP)
 • Ontomedia — Σημασιολογική Ανάλυση Πολυμεσικού Υλικού με Χρήση Τεχνολογιών Γνώσης (2006: ΠΕΝΕΔ ΙΙ)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Οπτικής Υπολογιστικής στην Πολιτισμική Κληρον — (2005: ΠΕΝΕΔ 2003)
 • ASSIST — Association Studies Assisted by Inference and Semantic Technologies (2005: IST-STREP)
 • — Ανάλυση ιατρικών εικόνων και εικονοσειρών με χρήση γνώσης για εφαρμογές υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (2005: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Σλοβενίας)
 • COST292 — Πολυτροπική Σημασιολογική Ανάλυση Ψηφιακών Μέσων (2004: COST)
 • 3DTV — Integrated Three-Dimensional Television - Capture, Transmission and Display (2004: IST-NoE)
 • AIM@SHAPE — Advanced and Innovative Models and Tools for the Development of Semantic-based systems for Handling, Acquiring and Processing Knowledge Embedded in Multidimensional Digital Objects (2004: IST-NoE)
 • — Πολυμορφική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (2002: Υπεργολαβία)
 • ATTEST — Advanced Three-Dimensional Television System Technologies (2002: IST)
 • — Μεταφορά Καινοτομικής Τεχνολογίας Διεπαφής Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Interface) για την Ανάπτυξη Φιλικού Περιβάλλοντος Διασύνδεσης Ανθρώπου - Μηχανής (2001: Υπεργολαβία)
 • MULTIPICS — Σύστημα Κινηματογράφησης Πολλαπλών Εικόνων (2001: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • REGNET — Cultural Heritage in Regional Networks (2001: IST)
 • HISCORE — High Speed 3D and Colour Interface to the Real World (2000: IST)
 • INTERFACE — Multimodal Analysis / Synthesis System for Human Interaction to Virtual and Augmented Environments (2000: IST)
 • ΙΣΤΟΡΑΜΑ — Αναζήτηση εικόνων στο Διαδίκτυο (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • ΧΕΙΛΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ — Σύστημα Εικονοτηλεφώνου για Κωφούς (1999: ΕΠΕΤ ΙΙ)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: