Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Πληροφοριών

Το περιεχόμενο πολυμέσων είναι σήμερα ιδιαίτερα πλούσιο είτε πρόκειται για ιδιόκτητες συλλογές είτε για συλλογές που έχουν δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο. Η ευφυής, στοχοθετημένη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην επιχείρηση, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και άλλους τομείς. Έχουμε εργαστεί και έχουμε εμπειρία στην αυτόματη ανάλυση οπτικοακουστικών πληροφοριών και την κατανόηση για την έξυπνη πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένης της κατάτμησης εικόνας και την σημασιολογική ανάλυση, την χωροχρονική κατάτμηση βίντεο, την επεξεργασία κίνησης κ.α.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • MIRROR — Migration-Related Risks caused by misconceptions of Opportunities and Requirement (2019: H2020 - RIA)
 • SODALITE — Software defined application infrastructures management and engineering (2019: H2020-RIΑ)
 • MindSpaces — Art-driven adaptive outdoors and indoors design (2019: H2020-ICT-32-2018)
 • HELIOS — A Context-aware Distributed Social Networking Framework (2019: H2020 RIA)
 • WeVerify — Wider and Enhanced Verification for You (2018: H2020 IA)
 • NADINE — digital iNtegrAteD system for the socIal support of migraNts and refugEes (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • MIICT — ICT Enabled Public Services for Migration (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • Q3D — Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ — Έξυπνη χωροχρονική ολοκλήρωση περιβαλλοντικών πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγησης (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • CONNEXIONs — InterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services (2018: H2020 RIA, FCT 2018-2021)
 • SocialPARK — Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ActiVatorR — Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ΡΕΑ — Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • CHANGE — Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • SMART-WATER — Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης ζήτησης νερού ύδρευσης (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ANITA — Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking (2018: H2020-SEC-2016-2017-2)
 • PROPHETS — Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS (2018: H2020 RIA)
 • EXA2PRO — Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems (2018: H2020-FETHPC-2017)
 • ReTV — Enhancing and Re-Purposing TV Content for TransVector Engagement (2018: H2020-RIA)
 • EOPEN — Open interoperable platform for unified access and analysis of Earth Observation data (2017: H2020 RIA)
 • EASY TV — Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content (2017: H2020-ICT-19-2016-2)
 • IRIS — Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017: H2020-SCC-01-2017)
 • MyTrac — My TRAvel Companion (2017: H2020-S2RJU-OC-2017)
 • CHRODIS-PLUS — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • INTEGRATE — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • MyCorridor — Mobility as as Service in a multimodal European cross-border corridor (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • GHOST — Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • HarmonicSS — HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (2017: H2020-SC1-2016 RIA)
 • inteGRIDy — Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies (2017: LCE-02-2016 IA)
 • beAWARE — Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events (2017: H2020 IA)
 • RECAP — Reliable Capacity Provisioning and Enhanced Remediation for Distributed Cloud Applications (2017: H2020-ICT-2016-2017)
 • TENSOR — reTriEval and aNalysis of heterogeneouS online content for TerrOrist activity Recognition (2016: H2020 IA)
 • FUTUREPULSE — Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry (2016: H2020 IA)
 • ACROSSING — Advanced TeChnologies and PlatfoRm fOr Smarter ASsisted LivING (2016: H2020-MSCA-ITN-2015 ETN)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • EMMA — Enriching market solutions for content management and publishing with state of the art multimedia analysis techniques (2017: Horizon 2020 IA)
 • ENVISAGE — ENVISAGE (2016: H2020 IA)
 • DANTE — Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities (2016: H2020 IA)
 • MOVING — Training towards a society of data-savvy information professionals to enable open leadership innovation (2016: H2020 RIA)
 • InVid — In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry (2016: H2020 IA)
 • KRISTINA — A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities (2015: H2020 RIA)
 • S-CASE — Scaffolding Scalable Software Services (2013: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures)
 • MOVESMART — Renewable Mobility Services in Smart Cities (2013: FP7 ICT - STREP)
 • MULTISENSOR — Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation (2013: FP7 ICT - STREP)
 • HOMER — Home made explosives (HMEs) and recipes characterisation (2013: FP7 SEC-STREP)
 • READY4SmartCities — ICT Roadmap and Data Interoperability for Energy Systems in Smart Cities (2013: FP7 ICT - CSA)
 • The Wikirate Project — Crowdsource Better Companies (2013: FP7 ICT - STREP)
 • ForgetIT — Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering (2013: FP7 ICT IP)
 • i-Treasures — Intangible Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures (2013: FP7-ICT-IP)
 • MediaMixer — Community set-up and networking for the remixing of online media fragments (2012: FP7 ICT CSA)
 • Dem@Care — Dementia Ambient Care: Multi-Sensing Monitoring for Intelligent Remote Management and Decision Support (2011: FP7 ICT - IP)
 • LinkedTV — Television Linked To The Web (2011: FP7 ICT - IP)
 • ASSETS — Advanced Search Services and Enhanced Technological Solutions for the European Digital Library (2010: FP7 - CIP - ICT PSP)
 • universAAL — Universal open platform and reference Specification for ambient assisted living (2010: FP7 ICT - IP)
 • CHORUS+ — Coordinated approacH to the EurOpean effoRt on aUdio-visual Search engines + (2010: FP7 ICT - CA)
 • PESCaDO — Personalized Environmental Service Configuration and Delivery Orchestration (2010: FP7 ICT - CA)
 • I-SEARCH — A unIfied framework for multimodal content SEARCH (2010: FP7 ICT - STREP)
 • GLOCAL — Event-based Retrieval of Networked Media (2009: FP7 ICT - IP)
 • Save Me — Workshop on transport emergencies (2009: FP7 SST - CP)
 • ACCESSIBLE — Accessibility Assessment Simulation Environment for New Applications Design and Development (2008: ICT - STRP)
 • AEGIS — Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards (2008: ICT - IP)
 • ROWER — Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research (2008: HEALTH - CSA)
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους — Προμήθεια και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Λογισμικού Διαχείρισης Αρχειακών Δεδομένων και Μετάφραση του Περιεχομένου της Τεκμηρίωσης (2008: ΕΠΚτΠ)
 • JUMAS — Judicial Management by Digital Libraries Semantics (2008: IST-STREP)
 • i3DPost — Intelligent 3D content extraction and manipulation for film and games (2008: ICT - STRP)
 • Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα — Κατασκευή επιστημονικού CD και εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού-Αναβάθμιση ιστιοσελίδας www.macedonian-heritage.gr-κατασκευή ιστιοσελίδας δικτυακού τόπου ΙΜΜΑ (2007: ΕΠΚτΠ)
 • Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης — Ψηφιακή Συλλογή Εκθεμάτων Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (2007: Υπεργολαβία)
 • VIDI-Video — Interactive semantic video search with a large thesaurus of machine-learned audio-visual concepts (2007: IST-STREP)
 • Vitalas — Δεικτοδότηση και Ανάκτηση Βίντεο σε μεγάλη κλίμακα (2007: IST - IP)
 • CATER — Computerized Automotive Technology Reconfiguration System for Mass Customization (2006: IST)
 • MARKET MINER — Περιβάλλον Εξαγωγής Γνώσης για τη Δυναμική Πρόβλεψη Αναγκών του Αγοραστικού κοινού και τη χάραξη Αποδοτικών Τακτικών Τιμολόγησης (MARKET MINER) (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • ΔΕΛΤΙΟ — Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου με χρήση Εξελικτικών Οντολογιών και εφαρμογή σε Τηλεοπτικά Δελτία Ειδήσεων (2006: ΕΠΚτΠ)
 • GoodRoute — Dangerous Goods Transportation Routing and Monitoring (2006: IST-STREP)
 • MESH — Multimedia Semantic Syndication for Enhanced News Services (2006: IST - IP)
 • X-Media — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST - IP)
 • K-Space — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST-NoE)
 • BOEMIE — Bootstrapping Ontology Evolution with Multimedia Information Extraction (2006: IST-STREP)
 • Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης — Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (2006: Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών το)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Οπτικής Υπολογιστικής στην Πολιτισμική Κληρον — (2005: ΠΕΝΕΔ 2003)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση (2005: ΕΠΚτΠ)
 • SMART 3D — Προηγμένο σύστημα προώθησης προϊόντων με τη χρήση εικονικών κοινοτήτων και έξυπνων καρτών (2004: ΕΠΑν)
 • Visual Asset — Σύστημα ανάλυσης, εξαγωγής πληροφορίας και διαχείρισης πολυμεσικών εγγράφων (2004: ΕΠΑν)
 • 3DTV — Integrated Three-Dimensional Television - Capture, Transmission and Display (2004: IST-NoE)
 • AIM@SHAPE — Advanced and Innovative Models and Tools for the Development of Semantic-based systems for Handling, Acquiring and Processing Knowledge Embedded in Multidimensional Digital Objects (2004: IST-NoE)
 • E-LEARNING LAND — Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο (2003: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • eACCESS — Developing Web Content Supporting Learning and Training of Disadvantaged User Communities (2003: Leonardo da Vinci)
 • MAESTRO — Διαμόρφωση εξατομικευμένων προϊόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα με τη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου και της βελτιστοποίησης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος (2003: ΕΠΑΝ - Νέες Μορφές Οργάνωσης Εργασίας)
 • e-Activistes — Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Κόμβου (2003: Υπεργολαβία)
 • I-Tools — Ανάπτυξη On-line εργαλείου εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (2003: Υπεργολαβία)
 • POLEIS — Πολιτισμικές εικονικές διαδρομές (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • — Διαδραστικές υπηρεσίες ροών βίντεο (2002: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας)
 • P2PEOPLE — P2P "Common interests" Search Engine and Collaboration Platform (2002: IST)
 • SCHEMA — Network of Excellence in Content-Based Semantic Scene Analysis and Information Retrieval (2002: IST)
 • ATTEST — Advanced Three-Dimensional Television System Technologies (2002: IST)
 • EPI - MIX - IS — Επιδεικτικές Εφαρμογές Πολυπλεκτικής Πραγματικότητας (Mixed Reality) σε Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ψηφιακού Πολιτισμού και Ιατρικής (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ — Έργο Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Δράση 1: Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υποστήριξης των ΜΜΕ στις πρακτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (2001: ΕΠΑν)
 • — Τεχνολογίες Παρακολούθησης Ασθενών εξ Αποστάσεως (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων — Σύστημα διαχείρισης και εμπορίας φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων — Σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης πολυγλωσσικών ειδήσεων μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • NEMO — Non Excluding Models for Web-Based Education (2001: IST)
 • — Εκπαιδευτικός Κόμβος για την Ηλεκτρονική Κατάρτιση σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (2000: INTERREG II)
 • KOD — Knowledge on Demand (2000: IST)
 • ASPIS — An Authentication and Protection Innovative Software System for DVDROM and Internet (2000: IST)
 • ΓΑΙΑ — Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Ευρεία Κλίμακα (2000: ΕΠΕΑΕΚ)
 • — Ανάπτυξη Πρωτοποριακού Υπολογιστικού Εργαλείου Υποστήριξης και Αυτοματοποίησης της Μεταφραστικής Διαδικασίας (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • ΤΗΛΕ-ΙΣΤΩΡ — Σύστημα Συγγραφής και Διδασκαλίας Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως (1999: Υπεργολαβία)
 • ΙΣΤΟΡΑΜΑ — Αναζήτηση εικόνων στο Διαδίκτυο (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • — Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το Μάθημα των Θρησκευτικών Ενιαίου Λυκείου (1999: ΕΠΕΑΕΚ)
 • Γενική Κλινική — Κατανεμημένο Σύστημα Διαχείρισης Διαγνωστικών Εικόνων (1999: ΠΑΒΕΤ)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: