Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Μηχανής

Πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη βασική έρευνα και την εφαρμοσμένη μηχανική για τη δημιουργία διεπαφών πιο φιλικών προς το χρήστη.

Οι τομείς δραστηριότητας που έχουμε εργαστεί είναι η προσβασιμότητα και η χρηστικότητα των εφαρμογών ΤΠΕ και ο σχεδιασμός προσαρμοστικών και προσβάσιμων διεπαφών χρήστη-μηχανής. Επιπλέον, δρααστηριοποιούμαστε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυτροπικών διεπαφών σε διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών ευφυούς περιβάλλοντος, των τεχνολογιών υποστήριξης και την φυσική διάδραση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • FASTER — First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response (2019: H2020-IΑ)
 • ARESIBO — Augmented Reality Enriched Situation Awareness for Border Security (2019: H2020-RIA)
 • LIFEBOTS Exchange — Creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots (2019: H2020-MSCA-RISE-2018)
 • AgeingAtWork — Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (2019: H2020-SC1-DTH-2018-1, RIA)
 • BIMERR — BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (2019: H2020- LC-EEB-02-2018)
 • efactory — European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing (2019: H2020-DT-2018-1)
 • REBUILD — ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance (2019: H2020-IA)
 • MindSpaces — Art-driven adaptive outdoors and indoors design (2019: H2020-ICT-32-2018)
 • HR-Recycler — Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment (2018: H2020-NMBP-FOF-2018)
 • CoLLaboratE — Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly (2018: H2020-DT-FOF-2018)
 • Smart2Trust — Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμών αλυσίδας καταχωρίσεων για την διασφάλιση αυθεντικότητας των παραγόμενων προϊόντων (2018: )
 • TheARtro — Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • DRIMPAC — Unified DR interoperability framework enabling market participation of active energy consumers (2018: H2020-EE-2017-PPP)
 • e-Όραση — Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ΔΕΣΜΟΣ — Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ΡΕΑ — Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Take-A-Breath — Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα (2018: Τ1ΕΔΚ-03832)
 • Επικοινωνώ — Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (2018: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • DELTA — Future tamper-proof Demand rEsponse framework through seLf-configured, self-opTimized and collAborative virtual distributed energy nodes (2018: H2020-LCE-2017)
 • ANITA — Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking (2018: H2020-SEC-2016-2017-2)
 • AVENUE — Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (2018: H2020-ART-07-2017)
 • SIT4Energy — Smart IT for Energy Efficiency and Integrated Demand Management (2018: Greece-German Bilateral RIA)
 • eDREAM — enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and Secure technologies, solutions and business models (2018: H2020-LCE-2017-SGS)
 • WADcher — Web Accessibility Directive Decision Support Environment (2018: H2020- ICT-23-2017)
 • V4Design — Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and virtual reality games (2018: HORIZON2020-ICT 20)
 • PLANET — Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks (2017: H2020-LCE-2017-SGS)
 • OCARIOT — smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential (2017: H2020- EUB-02-2017 IoT Pilots)
 • EASY TV — Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content (2017: H2020-ICT-19-2016-2)
 • HYPER360 — Enriching 360 media with 3D storytelling and personalization elements (2017: H2020 ΙΑ)
 • VR-Together — An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic and social virtual reality experiences (2017: H2020 ΙΑ)
 • MyTrac — My TRAvel Companion (2017: H2020-S2RJU-OC-2017)
 • ALADDIN — ALADDIN (2017: H2020-SEC-12-FCT-2016-2017)
 • PLUG-N-HARVEST — PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings (2017: H2020-ΕΕΒ-07-2017)
 • ROBORDER — Autonomous Swarm of Heterogeneous Robots for Border Surveillance (2017: H2020 IA)
 • GHOST — Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • SMILE — Smart IsLand Energy systems (731249) (2017: H2020-LCE-2-2016)
 • ACTIVAGE — ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (2017: H2020-IOT-2016 IA)
 • MONICA — Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications (2017: H2020 IA)
 • enCOMPASS — Collaborative Recommendations and Adaptive Control for Personalised Energy Saving (2016: H2020-EE-07 2016 IA)
 • KONFIDO — Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services (2016: H2020-DS-SC1-2016 RIA)
 • 3DMicroGrid — Design, Development and Demonstration of a future-proof active smart Micro-Grid system (2016: JC-ENERGY-2014)
 • ACROSSING — Advanced TeChnologies and PlatfoRm fOr Smarter ASsisted LivING (2016: H2020-MSCA-ITN-2015 ETN)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • ENVISAGE — ENVISAGE (2016: H2020 IA)
 • MaTHiSiS — Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS (2016: H2020 IA)
 • FrailSafe — Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions (2016: H2020 (PHC-21-2015) RIA)
 • KRISTINA — A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities (2015: H2020 RIA)
 • Prosperity4All — Ecosystem infrastructure for smart and personalised inclusion and PROSPERITY for ALL stakeholders (2014: FP7-ICT-2013-10)
 • RePlay — Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports (2013: FP7 - STREP)
 • Cloud4all — Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All (2011: FP7 ICT - IP)
 • eCOMPASS — eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for mobile uSers (2011: FP7 ICT - STREP)
 • SA-EMC2 — Support Action towards Excellence in Media Computing and Communication (2011: FP7 ICT - SA)
 • REVERIE — REal and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments (2011: FP7 ICT - IP)
 • APSIS4ALL — The new generation of accessible, usable and personalised Automated Teller Machines (ATMs) and Ticket Vending Machines (TVMs) in Europe (2011: FP7 ICT PSP - CIP PA)
 • ATIS4ALL — Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All (2011: FP7 ICT - PSP)
 • VIS-SENSE — Visual Analytic Representation of Large Datasets for Enhancing Network Security (2010: FP7 ICT - STREP)
 • CEEDS — Collective Experience of Empathic Data Systems (2010: FP7 ICT - FET IP)
 • Veritas — Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (2010: FP7 ICT - IP)
 • ACCESSIBLE — Accessibility Assessment Simulation Environment for New Applications Design and Development (2008: ICT - STRP)
 • AEGIS — Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards (2008: ICT - IP)
 • OASIS — Oper architecture for Accessible Services Integration and Standardisation (2008: ICT - IP)
 • CATER — Computerized Automotive Technology Reconfiguration System for Mass Customization (2006: IST)
 • PEACH — Presence Research in Action (2006: IST)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: