Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Όραση Υπολογιστών

Στο τομέα της Όρασης Υπολογιστών είμαστε ενεργοί στα προβλήματα ανάλυσης της ανθρώπινης οπτικής αντίληψης, καθώς και την ανάλυση τρισδιάστατων αντικείμενων και αναγνώρισης προσώπων. Βασική μας επιδίωξη είναι οι εφαρμογές στον τομέα της ρομποτικής, στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και η αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων από βάσεις δεδομένων οπτικού περιεχομένου. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην φωτομετρικές τεχνικές που επιτρέπουν την τρισδιάστατη ανακατασκευή ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας εικόνες που έχουν ληφθεί υπό διαφορετικές κατευθύνσεις φωτισμού.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • InfraStress — Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system (2019: H2020-IΑ)
 • ARESIBO — Augmented Reality Enriched Situation Awareness for Border Security (2019: H2020-RIA)
 • DIH^2 — A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: H2020-IA)
 • HR-Recycler — Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment (2018: H2020-NMBP-FOF-2018)
 • PROTEIN — PeRsOnalized nutriTion for hEalthy livINg (2018: )
 • CoFly — Γνωστικές Λειτουργίες Ιπτάμενων Οχημάτων Μικρού Μεγέθους (2018: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»)
 • Q3D — Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • TheARtro — Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • e-Όραση — Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Take-A-Breath — Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα (2018: Τ1ΕΔΚ-03832)
 • ARTEMIS — Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών (2018: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)
 • Επικοινωνώ — Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (2018: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ANITA — Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking (2018: H2020-SEC-2016-2017-2)
 • INVIVO — Έλεγχος και οπτικοποίηση οχημάτων σε κίνηση χρησιμοποιώντας οπτική 3Δ μετρολογία και υπολογιστική όραση σε ενσωματωμένα συστήματα στοχεύοντας σε καινοτόμες εφαρμογές για την διαχείριση και παραλαβή στόλου οχημάτων (2018: Greece-German Bilateral RIA)
 • AVENUE — Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (2018: H2020-ART-07-2017)
 • V4Design — Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and virtual reality games (2018: HORIZON2020-ICT 20)
 • EASY TV — Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content (2017: H2020-ICT-19-2016-2)
 • HYPER360 — Enriching 360 media with 3D storytelling and personalization elements (2017: H2020 ΙΑ)
 • VR-Together — An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic and social virtual reality experiences (2017: H2020 ΙΑ)
 • ALADDIN — ALADDIN (2017: H2020-SEC-12-FCT-2016-2017)
 • ROBORDER — Autonomous Swarm of Heterogeneous Robots for Border Surveillance (2017: H2020 IA)
 • SMARTsurg — SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery (2017: H2020-ICT-26-2016)
 • Factory2Fit — Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers (2016: H2020 IA)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • SURVANT — SURveillance Video Archives iNvestigation assisTant (2017: H2020 FTI)
 • DANTE — Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities (2016: H2020 IA)
 • ECHORD++: RadioRoSo — Radioactive robotic sorter (ECHORD++ experiment) (2016: FP7 LSIP)
 • ProsocialLearn — Gamification of Prosocial Learning for Increased Youth Inclusion and Academic Achievement (2015: H2020 ICT - IA)
 • FERMIS — Fire Event Remote Management Information System (2014: GSRT Greece-Israel RIA)
 • 5DMuPLIS — 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System (2014: ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • RePlay — Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports (2013: FP7 - STREP)
 • Live+Gov — Reality Sensing, Mining and Augmentation for Mobile Citizen–eGovernment Dialogue (2012: FP7 ICT - STREP)
 • CloPeMa — Clothes Perception and Manipulation (2012: FP7 ICT - STREP)
 • Adapt4EE — Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises (2011: FP7 ICT - STREP)
 • CUBRIK — Human-enhanced time-aware multimedia search (2011: FP7 ICT - IP)
 • SA-EMC2 — Support Action towards Excellence in Media Computing and Communication (2011: FP7 ICT - SA)
 • EXPERIMEDIA — EXPERiments in live social and networked MEDIA experiences (2011: FP7 ICT - IP)
 • REVERIE — REal and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments (2011: FP7 ICT - IP)
 • 3D-Live — 3D Living Interactions through Visual Environments (2011: FP7 ICT - STREP)
 • 3D VIVANT — 3D liVe Immerse Video Audio iNteractive mulTimedia (2010: FP7 ICT - STREP)
 • 3DLife — Bringing the Media Internet to Life (2010: FP7 ICT - NoE)
 • I-SEARCH — A unIfied framework for multimodal content SEARCH (2010: FP7 ICT - STREP)
 • MEDUSA — Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness (2009: Defence R&T)
 • JUMAS — Judicial Management by Digital Libraries Semantics (2008: IST-STREP)
 • eNTERFACE — Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη φυσικής αλληλεπίδρασης σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (2006: ΕΠΚτΠ)
 • — Μελέτη πάνω στην Αναγνώριση Προσώπου Ανθεκτική σε Μεταβολές στην Πόζα του Προσώπου (2005: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Κίνας)
 • Sensation — Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance and Sleep / wakefulness Monitoring (2004: IST - IP)
 • SIMILAR — The European Research Taskforce Creating Human-Machine Interfaces SIMILAR to humans (2004: IST-NoE)
 • — Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου Βασισμένο σε Τεχνητή 'Oραση (2001: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • HISCORE — High Speed 3D and Colour Interface to the Real World (2000: IST)
 • INTERFACE — Multimodal Analysis / Synthesis System for Human Interaction to Virtual and Augmented Environments (2000: IST)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: