Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

Η δραστηριότητα μας καλύπτει διάφορες πτυχές ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας και τεχνολογιών του Διαδικτύου. Δουλεύουμε πάνω στις θεμελιώδεις αρχές: θεωρία πληροφοριών, επικοινωνία πολλών χρηστών και στοχαστικά δίκτυα, καθώς και στις αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα και τεχνικές πολλαπλών στρωμάτων. Οι ασύρματες τεχνολογίες περιλαμβάνουν κινητές επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας (3G, 4G, LTE), καθώς και ασύρματες ζεύξεις τοπικών δικτύων και δικτύων ευρείας ζώνης (WiMAX, Wi-Fi). Τα ασύρματα adhoc δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων είναι μια άλλη πρόκληση σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά το Διαδίκτυο η προσοχή μας είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες διανομής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ομότιμων δικτύων (peer-to-peer).

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανωτέρω, συμπληρώνονται με τον πειραματικό εξοπλισμό ασύρματων δικτύων που πρόσφατα εγκαταστάθηκε στον χώρο μας. Η πλατφόρμα NITOS (Network Implementation Testbed using Open Source code) είναι ένα σύστημα ασύρματων κόμβων που βασίζονται σε λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα). Η πλατφόρμα είναι ανοικτή σε κάθε ερευνητή που θα ήθελε να δοκιμάσει τα πρωτόκολλά του σε ένα ασύρματο δίκτυο πραγματικού χρόνου. Του δίνεται, με αυτό τον τρόπο, η ευκαιρία να μελετήσει την συμπεριφορά τους σε ένα ειδικά προσαρμοσμένο περιβάλλον.

Τρέχοντα έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • iPRODUCE — A Social Manufacturing Framework for Streamlined Multi-stakeholder Open Innovation Missions in Consumer Goods Sectors (2020: H2020-DT-FOF-05-2019-OneStage)
 • MiniStor — Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation (2019: LC-EEB-05-2019-20 IA)
 • POCITYF — A POsitive Energy CITY Transformation Framework (2019: H2020-LC-SC3-SCC-01-2019)
 • INTERPRETER — Interoperable tools for an efficient management and effective planning of the electricity grid (2019: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 RIA)
 • NESOI — New Energy Solutions Optimized for Islands (2019: H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC CSA)
 • PARITY — Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibilITY enabled by Smart Energy Contracts (2019: LC-SC3-ES-1-2019 IA)
 • SDN-microSENSE — SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm (2019: H2020-SU-DS-2018)
 • RENAISSANCE — RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs (2019: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC IA)
 • INSULAE — Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands (2019: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC)
 • RE-COGNITION — REnewable COGeneration and storage techNologies IntegraTIon for energy autONomous buildings (2019: H2020-LC-SC3-2018-RES-TwoStages)
 • AMANDA — AutonoMous self powered miniAturized iNtelligent sensor for environmental sensing anD asset tracking in smArt IoT environments (2019: H2020-ICT-2018-2020)
 • efactory — European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing (2019: H2020-DT-2018-1)
 • CoLLaboratE — Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly (2018: H2020-DT-FOF-2018)
 • Smart2Trust — Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμών αλυσίδας καταχωρίσεων για την διασφάλιση αυθεντικότητας των παραγόμενων προϊόντων (2018: )
 • DRIMPAC — Unified DR interoperability framework enabling market participation of active energy consumers (2018: H2020-EE-2017-PPP)
 • PERFFECT — Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • SPEAR — Secure and PrivatE smArt gRid (2018: H2020-DS-SC7-2017)
 • SerIoT — Secure and Safe Internet of Things (2018: H2020- IOT-3-2017)
 • IRIS — Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017: H2020-SCC-01-2017)
 • inteGRIDy — Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies (2017: LCE-02-2016 IA)

Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν

 • KLAPPER — KLEFER Application Experiment – Automation in Manufacturing Logistics (2019: L4MS - Open Call)
 • INTEGRATE — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • 5G-Monarch — 5G Mobile Network Architecture for diverse services, use cases, and applications in 5G and beyond (2017: H2020-ICT-2016-2)
 • 5G-Media — Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media industry (2017: H2020 IA)
 • FORTIKA — Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • SAFE STRIP — Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • HarmonicSS — HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (2017: H2020-SC1-2016 RIA)
 • RECAP — Reliable Capacity Provisioning and Enhanced Remediation for Distributed Cloud Applications (2017: H2020-ICT-2016-2017)
 • Z-Fact0r — Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories (2016: H2020 FOF-03-2016 RIA)
 • COMPOSITION — Ecosystem for Collaborative Manufacturing Processes – Intra- and Interfactory Integration and Automation (2016: H2020 FOF-11-2016 RIA)
 • VICINITY — Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (2016: H2020-ICT-30-2015 RIA)
 • READY4SmartCities — ICT Roadmap and Data Interoperability for Energy Systems in Smart Cities (2013: FP7 ICT - CSA)
 • INERTIA — Integrating Active, Flexible and Responsive Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid (2012: FP7 ICT - STREP)
 • eCOMPASS — eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for mobile uSers (2011: FP7 ICT - STREP)
 • VIS-SENSE — Visual Analytic Representation of Large Datasets for Enhancing Network Security (2010: FP7 ICT - STREP)
 • ACCESSIBLE — Accessibility Assessment Simulation Environment for New Applications Design and Development (2008: ICT - STRP)
 • AEGIS — Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards (2008: ICT - IP)
 • OASIS — Oper architecture for Accessible Services Integration and Standardisation (2008: ICT - IP)
 • CRUISE — CReating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments (Network of Excellence on the Application and Communication aspects of Wireless Sensor Networking) (2007: IST)
 • NET-REFOUND — NetWorking Research Foundations and Trends (2007: IST)
 • VICTORY — Audio-visual content search and retrieval in a distributed P2P repository (2007: IST)
 • CATER — Computerized Automotive Technology Reconfiguration System for Mass Customization (2006: IST)
 • WIP — An All-Wireless Mobile Network Architecture (2006: IST-STREP)
 • GoodRoute — Dangerous Goods Transportation Routing and Monitoring (2006: IST-STREP)
 • — Βέλτιστη Ενεργειακή Σχεδίαση Ασύρματων Δικτύων Αισθητηρίων (2006: ΠΕΝΕΔ ΙΙ)
 • SMART 3D — Προηγμένο σύστημα προώθησης προϊόντων με τη χρήση εικονικών κοινοτήτων και έξυπνων καρτών (2004: ΕΠΑν)
 • ASK-IT — Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users (2004: IST - IP)
 • EGEE — Enabling Grids for E-science in Europe (2004: IST)
 • EuroNGI — Design and Engineering of the Next Generation Internet Towards Convergent Multi-Service Networks (2004: IST-NoE)
 • NEWCOM — Network of Excellence in Wireless Communications (2004: IST-NoE)
 • — Διαδραστικές υπηρεσίες ροών βίντεο (2002: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας)
 • LAURA — Adaptive Zones for interregional Electronic Commerce based on the concepts of Request-Based Virtual Organizations and sector-specific Service Level Agreement (2002: IST)
 • P2PEOPLE — P2P "Common interests" Search Engine and Collaboration Platform (2002: IST)
 • ΧΕΙΛΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ — Σύστημα Εικονοτηλεφώνου για Κωφούς (1999: ΕΠΕΤ ΙΙ)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: