Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Διονύσιος Κεχαγιάς - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. I. Kalamaras, A. Zamihos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
 2. A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (accepted for publication), doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
 3. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Speed Pattern Recognition Technique for Short–Term Traffic Forecasting based on Traffic Dynamics", IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, No. 6, pp.646-653, 2015.
 4. E. Mavridou, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Mining Affective Needs of Automotive Industry Customers for Building a Mass-Customization Recommender System", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24, No.2, pp.251-265, 2013.
 5. D. Kehagias, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, "Ontology-based Mechanism for Automatic Categorization of Web Services", Concurrency and Computation: Practice and Experience, DOI: 10.1002/cpe.1818
 6. C. Bratsas, P. Bamidis, D. Kehagias, E. Kaimakamis, N. Maglaveras, "Dynamic Composition of Semantic Pathways for Medical Computational Problem Solving by Means of Semantic Rules", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicice, Vol. 15, No. 2, pp. 334-343, March 2011
 7. D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Semantic Web service-oriented application for mobility impaired users", International Journal of Social and Humanistic Computing, International Journal of Social and Humanistic Computing 2009 - Vol. 1, No.2  pp. 149 - 162
 8. A. L. Symeonidis, K. C. Chatzidimitriou, D. Kehagias, P. A. Mitkas, "A Multi-agent Infrastructure for Enhancing ERP system Intelligence", Scalable Computing: Practice and Experience, Vol. 8, No. 1, 2007, pp. 101-114
 9. P. A. Mitkas, A. L. Symeonidis, D. Kehagias, I. N. Athanasiadis, "Application of Data Mining and Intelligent Agent Technologies to Concurrent Engineering", International Journal of Product Lifecycle Management, Vol. 2, No. 2, pp. 173-186, 2007.
 10. A. L. Symeonidis, D. Kehagias, P. A. Mitkas, A. Koumpis, "Open Source Supply Chains", International Journal of Advanced Manufacturing Systems (IJAMS), Vol. 9, No. 1, 2006, pp. 33-42.
 11. D. Kehagias, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, "Designing Pricing Mechanisms for Autonomous Agents based on Bid-Forecasting", Electronic Markets: the International Journal of Electronic Commerce & Business Media, Vol. 15, No. 1, 2005, pp. 38-52.
 12. A. Symeonidis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Intelligent policy recommendations on enterprise resource planning by the use of agent technology and data mining techniques", Expert Systems with Applications (Elsevier), Vol. 25, No. 4., pp 589-602, November 2003

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), pp 1-10, 2016.
 2. K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 October, 2015.
 3. K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 October, 2015.
 4. A. Salamanis, P. Meladianos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Evaluating the Effect of Time Series Segmentation on STARIMA-based Traffic Prediction model", In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2015), Canary Islands, Spain, September 15-18, 2015.
 5. E. Gakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Mining Traffic Data for Road Incidents Detection", In Proceedings of the 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2014), Qingdao, China, October 8-11, 2014.
 6. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Using speed dynamics for short-term traffic forecasting", In Proceedings of the 10th ITS European Congress, Helsinki, Finland, 16-19 June, 2014.
 7. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. Konig, D. Tzovaras, "Use of density-based cluster analysis and classification techniques for traffic congestion prediction and visualization", In Transport Research Arena (TRA 2014), Paris, France, April 14-17, 2014.
 8. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. G. Konig, D. Tzovaras, "Investigating the Effect of Global Metrics in Travel Time Forecasting", To appear in Proceedings of IEEE ITSC 2013, IEEE 16th International Conference on Intelligent Transportation Systems, Hague, The Netherlands, October 2013.
 9. E. Mavridou, G. Hassapis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Semantic Categorization of Web Services based on Feature Space Transformation", Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI-2012), 5-7 Oct, Piraeus, Greece, 2012.
 10. C. Malavazos, D. Ioannidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Energy and Behavioural Modelling and Simulation for ee-Buildings Design", Proceedings of the 2nd Workshop on eeBuildings Data Models, CIB Conference W078-W012, 26-28 Oct, Sophia Antipolis, France, pp. 92-105, 2011.
 11. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An Ontology for Mobility Impaired User Needs and Services", International Conference on Knowledge Engineering an Ontology Development, KEOD 2010, 25-28 October 2010, Valencia, Spain
 12. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, "Evaluation Framework for Ontology Development and Management Methodologies", 7th Extended Semantic Web Conference, (ESWC10) Workshop on Ontology Repositories and Editors for SemanticWeb (ORES2010), 30 May – 03 June 2010, Heraklion, Greece
 13. D. Kehagias, D. Tzovaras, E. Mavridou, K. Kalogirou, M. Becker, "Implementing an open reference architecture based on web service mining for the integration of distributed applications and multi-agent Systems", 9th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, (AAMAS 2010), Workshop on Agents and Data Mining Interaction, Toronto Canada, May 10-14 2010
 14. D. Kehagias, E. Mavridou, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A WSDL structure based approach for semantic categorization of web service elements" 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, (SETN 2010) Athens, Greece, 4-7 May 2010
 15. D. Kehagias, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Towards seamless semantic integration of Web services: An ontology-based three-layer approach", 1st OASIS International Conference, 4-5 Nov. 2009, Florence, Italy.
 16. D. Kontotasiou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A survey of ontology development and management methodologies", 1st OASIS International Conference, 4-5 Nov. 2009, Florence, Italy.
 17. D. Giakoumis, D. Tzovaras, D. Kehagias, E. Bekiaris, G. Hassapis, "An Integrated Approach towards the Homogeneous Provision of Geographically Dispersed Info-Mobility Services to Mobile Users", In: Proceedings of HCI 2009 Volume 9, 1-5 September, 2009
 18. E. Mavridou, D. Kehagias, K. Kalogirou, D. Tzovaras, "An Agent-based Data Mining Framework for Mass Customization in the Automotive Industry", in Proceedings of the 2008 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Workshops. December, 2008
 19. D. Kehagias, A. Garcia-Castro, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Semantic Web Service Alignment Tool" 7th International Semantic Web Conference, October 26-30, Karlsruhe, Germany 2008.
 20. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An ontology-based service-oriented application for mobility impaired users" 7th International Semantic Web Conference, October 26-30, Karlsruhe, Germany , 2008
 21. D. Kehagias, D. Tzovaras, "An ontology-based framework for Web service integration and delivery to mobility impaired users", 1st World Summit, on the Knowledge Society, Athens, Greece, 24-28 Sep. 2008
 22. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "An Ontology-based Framework for Integrating Web Services for Mobility Impaired Users", 2nd ASK-IT International Conference, June 2008.
 23. D. Kehagias, D. Kontotasiou, D. Tzovaras, E. Bekiaris, "Preliminary Architecture of the OASIS Content Connector Module", 2nd ASK-IT International Conference, June 2008
 24. D. Kehagias, I. Papadimitriou, J. Hois, D. Tzovaras, J. Bateman, "A Methodological Approach for Ontology Evaluation and Refinement", 2nd ASK-IT International Conference, June 2008.
 25. D. Kehagias, P.A. Mitkas, "Efficient E-Commerce Agent Design Based on Clustering eBay Data", in Proceedings of the 2007 IEEE/WIC/ACM Int. Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology – Workshops, pp. 495-498, November 2-5, 2007
 26. M. Wiethoff, S.M. Sommer, S. Valjakka, K.V. Isacker, D. Kehagias, E. Bekiaris, "Specification of Information Needs for the Development of a Mobile Communication Platform to Support Mobility of People with Functional Limitations", In: Universal Access in Human-Computer Interaction. Ambient Interaction. Lecture Notes in Computer Science Vol. 4555, pp. 595-604, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, July 22-27, 2007
 27. S. M. Sommer, M. Wiethoff, S. Valjakka, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Development of a Mobile Tourist Information System for People with Functional Limitations: User Behaviour Concept and Specification of Content Requirements", Miesenberger K., Klaus J., Zagler W. L., Karshmer A.I. (Eds.): Computers Helping People with Special Needs, 10th International Conference, ICCHP 2006, Proc. Lecture Notes in Computer Science 4061 Springer 2006, pp. 306-313, 9-11 July 2006.
 28. D. Kehagias, I. Tsampoulatidis, P. Daras, D. Tzovaras, "Ontologies for Mobility Impaired User Information Needs in the Domain of Tourism and Leisure" ASK-IT International Conference, Nice, France, Oct 2006
 29. D. Kehagias, E. Bekiaris, I. Tsampoulatidis, D. Tzovaras, "An Ontological Framework for Mobility Impaired Users Service Provision", 3rd International conference on Terminology, Standardization and Technology Transfer (TSTT), 25-26 August 2006, Beijing, People’s Republic of China
 30. D. Kehagias, P. Toulis, P. Mitkas, "A Long-Term Profit Seeking Strategy for Continuous Double Auctions in a Trading Agent Competition", in Lecture Notes in Computer Science 3955 Springer, pp. 116-126, May 18-20, 2006
 31. P. Toulis, D. Kehagias, P. Mitkas, "Mertacor: A Successful Autonomous Trading Agent", in 5th Intl. Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS’06), pp. 1191-1198, 9 May 2006
 32. D. Kehagias, P.A. Mitkas, "Adaptive pricing functions for open outcry auctions" in IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT-2005), pp. 653-656, 19-22 Sept. 2005
 33. A.L. Symeonidis, K.C. Chatzidimitriou, D. Kehagias, P.A. Mitkas, "An Intelligent Recommendation Framework for ERP Systems", in the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, pp. 715-720, February 14 – 16, 2005
 34. D. Kehagias, K. Chatzidimitriou, A. Symeonidis, P. A. Mitkas, "Information Agents Cooperating with Heterogeneous Data Sources for Customer-Order Management", in the 19th Annual ACM Symposium on Applied Computing, pp. 52-57, March 2004
 35. P. A. Mitkas, D. Kehagias, A. L. Symeonidis, I. N. Athanasiadis, "A Framework for Constructing Multi-Agent Applications and Training Intelligent Agents", in Lecture Notes in Computer Science, 2935, pp. 96–109, Springer-Verlag, December 2003
 36. P. A. Mitkas, D. Kehagias, A. L. Symeonidis, I. N. Athanasiadis, "Agent Academy: An integrated tool for developing multi-agent systems and embedding decision structures into agents", in the First European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS 2003), December 2003
 37. P. A. Mitkas, A. L. Symeonidis, D. Kehagias, I. N. Athanasiadis, "Application of Data Mining and Intelligent Agent Technologies to Concurrent Engineering", in: Proceedings of the 10th International Conference on Concurrent Engineering (CE-2003), Madeira, Portugal, pp. 11-18, July 2003
 38. A. L. Symeonidis, D. Kehagias, A. Koumpis, A. Vontas, "Open Source Supply Chains", in 10th International Conference on Concurrent Engineering (CE-2003), Madeira, Portugal, July 2003
 39. P. A. Mitkas, A. L. Symeonidis, D. Kehagias, "An agent framework for dynamic agent retraining: Agent Academy", In: B. Stanford-Smith, E. Chiozza, and M. Edin, eds., Challenges and Achievements in e-business and e-work, (eBusiness and eWork 12th annual conference and exhibition), pp. 757-764, IOS Press, December 2002
 40. A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, D. Kehagias, "Mining patterns and rules for improving agent intelligence through an integrated multi agent platform", 6th IASTED International Conference, Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC 2002), Banff, Alberta, Canada, July 2002
 41. D. Kehagias, A. Symeonidis, P. Mitkas, "Towards improving Multi-Agent Simulation in safety management and hazard control environments", 2002 AI, Simulation and Planning in High Autonomous Systems - AIS'2002, 7-10 April, Lisbon, Portugal, 2002

Ελληνικά Συνέδρια

 1. D. Kehagias, G. A. Triantafyllidis, D. Sampson, V. Mitropoulou, C. Vasilopoulos, "Design and Development of Educational Software of Guided Discovery for supporting Religion Studies in Secondary Education", in Proc. of the National Conference on Informatics and Education, pp. 47, University of Macedonia, Greece, November 2000
 2. D. Kehagias, G. A. Triantafyllidis, D. Sampson, V. Mitropoulou, C. Vasilopoulos, "Educational Software for Teaching Religions", in Proc. of the 2nd National Conference on ICT in Education, University of Patras, New Technologies Pub., October 2000
 3. D. Kehagias, G. Triantafyllidis, Y. Melidis, K. Akanthopoulou, Ch. Vasilopoulos, D. Sampson, "Open-Ended Educational Software of Guided Discovery for supporting Religion Studies Classes", in Proc. of the 3nd National Workshop on Informatics in the Secondary Education, ISBN: 9607203313, pp. 178-181, Athens, Greece, Doukas Pub., February 2000

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. M.-R. Tazari, F. Furfari, A. Fides Valero, S. Hanke, O. Hoftberger, D. Kehagias, M. Mosmondor, R. Wichert, P. Wolf, "The universal Reference Model for AAL.", In: Augusto J.-C. et al (Eds); Handbook of Ambient Assisted Living - Technology for Healthcare, Rehabilitation, and Well-being, ISBN: 978-1-60750-836-6, IOS Press, Series "Ambient Intelligence and Smart Environments", Volume 11, Jan 15, 2012, pp. 610 - 625.
 2. D. Kehagias, D. Giakoumis, D. Tzovaras, E. Bekiaris, M. Wiethoff, "An Ambient Intelligence Framework for the Provision of Geographically Distributed Multimedia Content to Mobility Impaired Users", In: Markus A., Cereijo R.A. Sala R. (eds.) Beyond Mobile TV: Mobile Storytelling, Creation, and Sharing, Springer, December 16, 2009
 3. D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Gravvanis, "Agent-based discovery, composition and orchestration of grid web services", Series:Computer Science, Technology and Applications, in: Recent developments in Grid Technology and Applications, Nova Science Publishers, April 2009
 4. M. Wiethoff, S. Sommer, S. Valjakka, K. V. Isacker, D. Kehagias, D. Tzovaras, "User Needs for Mobility Improvement for people with Functional Limitations", In S. Pinder (ed.) Advances in Human-Computer Interaction, I-Tech, Oct. 2008
 5. S. M. Sommer, M. Wiethoff, S. Valjakka, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Development of a Mobile Tourist Information System for People with Functional Limitations: User Behaviour Concept and Specification of Content Requirements, Computers Helping People with Special Needs, Lecture Notes in Computer Science", Springer Berlin / Heidelberg, Volume 4061/2006, ISBN 978-3-540-36020-9, Wednesday, July 19, 2006.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: