Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Αναστάσιος Δρόσου - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. I. Kalamaras, A. Zamichos, G. Margaritis, A. Drosou, D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "An interactive Visual Analytics Platform for smart Intelligent Transportation Systems management", SI: IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., accepted for publication, doi: 10.1109/TITS.2017.2727143.
 2. A. Drosou, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An enhanced Graph Analytics Platform (GAP) providing insight in Big Network Data", Journal of Innovation in Digital Ecosystems, SI: Digital ecosystem management, doi: 10.1016/j.jides.2016.10.005
 3. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "Accessibility-based re-ranking in multimedia search engines", Multimed Tools Appl., 2016. doi:10.1007/s11042-016-3886-0
 4. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Novel Graph-based Descriptor for the Detection of Billing-related Anomalies in Cellular Mobile Networks", IEEE Trans. Mobile Comput., Vol. 15, No. 11, pp. 2655-2668, doi: 10.1109/TMC.2016.2518668.
 5. St. Papadopoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Border gateway protocol graph: detecting and visualizing internet routing anomalies", IET Information Security, vol. 10, no. 3, pp. 125-133, doi:10.1049/iet-ifs.2014.0525.
 6. A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, M. Petrou, "Activity related authentication using prehension biometrics", Image and Vision Computing, Virtual Special Issue: Celebrating the Breadth of Biometrics Research 2015
 7. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras , "Multi-Objective Optimization for Multimodal Visualization", IEEE Trans. Multimedia, vol.16, no.5, 2014, doi: 10.1109/TMM.2014.2316473.
 8. A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, M. Petrou, "Activity related authentication using prehension biometrics", Els. Pattern Recognition, vol. 48, pp. 1743-1759, 2015, doi: 10.1016/j.patcog.2014.12.008.
 9. A. Drosou, K. Moustakas, D. Tzovaras, M. Petrou, "Systematic Error Analysis for the Enhancement of Biometric Systems using Soft Biometrics", IEEE Signal Process. Lett., vol.19, no.12, pp.833 - 836, 2012, doi:10.1109/LSP.2012.2221701.
 10. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Using Activity-Related Behavioural Features towards more Effective Automatic Stress Detection", PLoS ONE 7(9): e43571., 26 July 2012, doi:10.1371/journal.pone.0043571
 11. D. Tzovaras, A. Drosou, "Continuous Authentication using activity-related Traits", SPIE Newsroom, 7 May 2012, doi:10.1117/2.1201204.004199.
 12. A. Drosou, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Unobtrusive multi-modal Biometric Recognition Approach using Activity-related Signatures", in IET Comput. Vis., vol.5, no.6, pp. 367 - 379, 2011, doi:10.1049/iet-cvi.2010.0166.
 13. A. Drosou, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Spatiotemporal analysis of human activities for biometric authentication", Elsevier Journal of Computer Vision and Image Understanding (CVIU) – Special issue on Semantic Understanding of Human Behaviors in Image Sequences, vol. 116, no. 3, pp. 411 - 421, 2012, doi:10.1016/j.cviu.2011.08.009.
 14. A. Drosou, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Unobtrusive Behavioural and Activity Related Multimodal Biometrics: The ACTIBIO Authentication Concept", The Scientific World Journal: Special Issue on Biometrics, vol. 11, pp. 520-528, March 2011.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, G. Karagiannis, D. Tzovaras, "Realistic Texture Reconstruction Incorporating Spectrophotometric Color Correction", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2018), accepted for publication.
 2. A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Realistic Rendering of Material Aging for Artwork Objects", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2018), accepted for publication.
 3. M. Tsourma, S. Zikos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Online task distribution simulation in smart factories", in Proc. of the 2nd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS2018), accepted for publication.
 4. E. Gelenbe, J. Domanska, T. Czachorski, A. Drosou, D. Tzovaras, "SerIoT: Security Research for the Internet of Things", 32nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2018), Poland September, 20-21st, 2018.
 5. S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Modelling of Material Ageing with Generative Adversarial Networks", IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP 2018), accepted for publication.
 6. N. Dimitriou, S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A 3D-CNN approach for the spatio-temporal modeling of surface deterioration phenomena", IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP 2018), accepted for publication.
 7. N. Kolokas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Keywords-To-Text Synthesis Using Recurrent Neural Network", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and innovations (AIAI2018), accepted for publication.
 8. I. Kalamaras, A. Drosou, K. Votis, D. Kehagias, D. Tzovaras , "A multi-objective data mining approach for road traffic prediction", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and innovations (AIAI2018), accepted for publication.
 9. S. Papadopoulos, A. Drosou, I. Kalamaras, D. Tzovaras, "Behavioural Network Traffic Analytics for Securing 5G Networks", in Proc. of the IEEE International Conference on Communications (ICC 2018), accepted for publication.
 10. G. Adamopoulos, A. Moutafidou, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "A Multifragment Renderer for Material Aging Visualization", Eurographics 2018, accepted for publication
 11. A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "An Evacuation Management framework based on urban data & personalized mobility information", IEEE BigDataService 2018, accepted for publication
 12. C. Tsita, A. Drosou, A. Karageorgopoulou, D. Tzovaras, "The Scan4Reco Virtual Museum", in Proc. of the 14th annual EuroVR conference (EuroVR 2017), accepted for publication.
 13. E. Polychronidou, S. Segkouli, E. Kalamaras, S. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Parkinson's Disease patients classification based on a motion tracking methodology", International Conference on Biomedical and Health Informatics 2017, ICBHI 2017
 14. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Consistency-based Multimodal Graph Embedding Method for Dimensionality Reduction", DSAA2017, accepted for publication.
 15. A. Zamichos, T. Theodorou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Personalized Evacuation Guidance in Urban Envi-ronments", in Proc. of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece, accepted for publication
 16. E. Taka, K. Papachristou, A. Drosou, N. Dimitriou, D. Tzovaras, "Physical Forces aware of Aging Simulation on Cultural Heritage Artifacts", 3DTV Conference 2017, accepted for publication
 17. A. Drosou, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Affective State Aware Biometric Recognition", in Proc. of the 23rd ICE/IEEE ITMC Conference
 18. E. Taka, K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "On the potential of Simulation enhanced Conservation of CH Artifacts", IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2017, DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977688.
 19. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Magnification Approach for enhancing the Insight in Data Visualizations", In Proc. of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Im-aging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPP, 29-39, Porto, Portugal, 2017
 20. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Scale-and-Stretch Approach for Image Retargeting", in Proc. of the 12th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), Naples, Italy, pp. 7-14, 2016
 21. N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Scan4Reco: Towards the digitized conservation of Cultural Heritage Assets via spatiotemporal (4D) Reconstruction and 3D Printing", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH 2016), 2016.
 22. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", IFIP Advances in Information and Communication Technology , vol. 475, pp. 600-610, 2016.
 23. A. Drosou, N. Dimitriou, N. Sarris, A. Konstantinidis, D. Tzovaras, "Research directions for harvesting cross-sectorial correlations towards improved policy making", Data for Policy 2016, 2016.
 24. A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), pp 1-10, 2016.
 25. I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "MoVA: A Visual Analytics tool providing insight in the Big Mobile Network Data", The 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), vol. 458, pp. 383-396, doi:10.1007/978-3-319-23868-5_27.
 26. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Fast Frequent Episode Mining based on Finite-State Machines", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS) 2015, Volume 363 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering pp. 199-208, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_18.
 27. St. Papadopoulos, A. Drosou, N. Dimitriou, O. Abdelrahman, G. Gorbil, D. Tzovaras, "A BRPCA based approach for anomaly detection in mobile networks", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS) 2015, Volume 363 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 115-125, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_10.
 28. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A multi-objective approach for the clustering of abnormal behaviours in mobile networks", 2015 IEEE International Conference in Communications Work-shop (ICCW), pp.1491-1496, 2015, doi: 10.1109/ICCW.2015.7247390, doi:10.1109/ICCW.2015.7247390.
 29. D. Ioannidis, S. Krinidis, A. Drosou, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Occupant-Aware Indoor Monitoring for Enhanced Building Analysis", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (simAUD’15), pp. 85-92, Washington, DC, USA, 12-15 April 2015.
 30. St. Papadopoulos, V. Mavroudis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Visual Analytics for enhancing supervised attack attribution in mobile networks", Information Sciences and Systems 2014 (ISCIS ‘14), pp.193-203 2014, doi:10.1007/978-3-319-09465-6_21, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09465-6_21
 31. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring activities of daily living and physical exercise for support of MCI and AD patients", in Proceedings of 2nd International Medical Olympiad, Thessaloniki, Greece, Oct. 2013, HJNM 2014;17(Suppl1):73.
 32. A. Drosou, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Robust 3D Face Recognition from Low Resolution Images", in Proc. of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG), 4th – 6th September 2013, Darmstadt, Germany, pp. 289-296, 2013.
 33. A. Drosou, A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, N. Porfyriou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Dimensionality Reduction for enhanced 3D Face Recognition", IEEE Proceedings of IISA 2013, Athens, Greece, doi:10.1109/IISA.2013.6623708.
 34. A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, A. Drosou, C. Ilioudis, G. Pangalos, D. Tzovaras, "Geometrical Facial Feature Selection for Person Identification", IEEE Proceeding of FUSION 2013, Istanbul, Turkey
 35. A. Drosou, N. Porfyriou, D. Tzovaras, "Enhancing 3D Face Recognition using Soft Biometrics", in Proc. of 3DTV-Conference, pp.1, 2012, doi:10.1109/3DTV.2012.6365434.
 36. D. Giakoumis, A. Drosou, P. Cipresso, D. Tzovaras, G. Hassapis, A. Gaggioli, G. Riva, "Real-time Monitoring of Behavioural Parameters Related to Psychological Stress", in Proc. of 17th Annual CyberPsychology & CyberTherapy Conference, 28 September 2012, doi:10.3233/978-1-61499-121-2-287.
 37. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Activity related biometric authentication using Spherical Harmonics", IEEE International Workshop on Computer Vision for Computer Games, Colorado Springs, June 2011, doi:10.1109/CVPRW.2011.5981721
 38. A. Drosou, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Event-based Unobtrusive Authentication Using multi-view Image Sequences", ACM Multimedia 2010 International Conference, 25-29 October 2010, Firenze, Italy, doi:10.1145/1877868.1877886.
 39. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Activity-related biometrics based on motion trajectories", BIOSIG 2010, Darmstadt, Germany, 09-10 September 2010
 40. A. Drosou, K. Moustakas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "On the potential of activity related recognition", International Conference on Computer Vision Theory and Applications, (VISAPP 2010), 17-21 May 2010, Angers, France

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Human Computer Confluence in the smart home paradigm: Detecting human states and behaviours for 24/7 support of mild-cognitive impairments", Human Computer Confluence (pp. 275-293), Warsaw, Poland: De Gruyter Open. 2016. DOI: 10.1515/9783110471137-016
 2. K. Votis, S. Segkouli, A. Drosou, D.Tzovaras, M. Tsolaki, "An Ambient Intelligence System for the Monitoring, Empowerment and Disease Evolution Prediction for Patients with Μild cognitive impairments", IGI Global Topic Collections, 2014.
 3. A. Drosou, D. Tzovaras, "Activity and Event Related Biometrics", Second Generation Biometrics, E.Mordini, D. Tzovaras (Eds.), vol.11, Springer, pp. 129-148, 2012, doi:10.1007/978-94-007-3892-8_6.
 4. A. Drosou, D. Tzovaras, "Biometric monitoring of behaviour", Handbook on Ambient Assisted Living for Healthcare, Well-being and Rehabilitation, J. C. Augusto, M. Huch, A. Kameas, J. Maitland, P. McCullagh, J. Roberts, A. Sixsmith, R. Wichert (Eds.), IOS Press, vol. 11, pp. 155-177, 2012, doi:10.3233/978-1-60750-837-3-155.
 5. A. Drosou, D. Ioannidis, G. Stavropoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Biometric Keys for the Encryption of Multimodal Signatures" in InTech Biometrics/Book 2, ISBN 978-953-307-487-0, 2011, doi:10.5772/18639.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: