Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

ICT4Life Open Source Libraries supporting Multimodal Analysis of different diseases

The ICT4Life Open Source framework contains libraries for acquiring and processing data from different sensors, machine learning algorithms for activity recognition, as well as fusion methods of multiple modalities either at an early or at a late stage. The main purpose of the introduced system is to enable an easy customization of patients’ monitoring using different types of sensors. Furthermore, by allowing an easy integration of new sensors or types of activities, the proposed subsystem supports the development of new solutions for different diseases, than the ones considered in the ICT4Life project.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: