Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Content-based Tag Propagation and Tensor Factorization for Personalized Item Recommendation based on Social Tagging

In this paper, a novel method for personalized item recommendation based on social tagging is presented. The proposed approach comprises a content-based tag propagation method, to address the sparsity and “cold start” problems, which often occur in social tagging systems and decrease the quality of recommendations. The proposed method exploits (a) the content of items and (b) users’ tag assignments through a relevance feedback mechanism, in order to automatically identify the optimal number of content-based and conceptually similar items. The relevance degrees between users, tags, and conceptually similar items are calculated, in order to ensure accurate tag propagation and consequently to address the issue of “learning tag relevance”. Moreover, the ternary relation among users, tags and items is preserved by performing tag propagation in the form of triplets based on users’ personal preferences and “cold start” degree. The latent associations among users, tags and items are revealed based on a tensor factorization model, in order to build personalized item recommendations. In our experiments with real world social data, we show the superiority of the proposed approach over other state-of-the-art methods, since several problems in social tagging systems are successfully tackled. Finally, we present the recommendation methodology in the multimodal engine of I-SEARCH, where user’s interaction capabilities are demonstrated.

Συνημμένα

  • Content-based Tag Propagation and Tensor Factorization for Personalized Item Recommendation based on Social Tagging (2.46MB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: