Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18231)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy flows and synergies between energy networks - PLANET», με αριθμό συμβολαίου 773839, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υλοποίηση διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος για μοντελοποίηση, επεξεργασία και εξομοίωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δημιουργία διαδικτυακής κονσόλας για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της εξομοίωσης (frontend). Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει επίσης στην υλοποίηση των αλγορίθμων αυτοματοποιημένης ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των απαραίτητων δεδομένων και της επικοινωνίας με απομακρυσμένα συστήματα (backend), με απώτερο στόχο τη διασύνδεση των δικτύων αερίου και τηλεθέρμανσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, στα πλαίσια των σχεδίων για τα μελλοντικά έξυπνα δίκτυα ενέργειας (smart grids).

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 15/10/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: