Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18120)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications - SAFESTRIP», με αριθμό συμβολαίου 723211, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή/μικροεπεξεργαστή του αρθρώματος (module) επικοινωνίας, που θα κατασκευαστεί στα πλαίσια του έργου SAFESTRIP, για την εξασφάλιση αδιάλειπτης και ασφαλούς επικοινωνίας δεδομένων από αισθητήρες σε εξοπλισμένα ή μη οχήματα, για τους σκοπούς της επίδειξης των καινοτόμων εφαρμογών οδικής ασφάλειας που σχεδιάζονται στα πλαίσια του έργου. Επίσης, ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στις εργασίες ολοκλήρωσης των αρθρωμάτων επικοινωνίας με τις αντίστοιχες διατάξεις υλικού που θα αναπτυχθούν στα εξοπλισμένα οχήματα, αλλά και με τα κατάλληλα συστήματα επικοινωνίας για την περίπτωση των μη εξοπλισμένων οχημάτων τα οποία θα διαθέτουν τη δυνατότητα λήψης δεδομένων σε κατάλληλες κινητές συσκευές χρήστη με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο LTE.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 24/09/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: