Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (18097)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Secure and Safe Internet of Things - SerIoT», με αριθμό συμβολαίου 780139, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο, αλλά και με τη βιβλιογραφική μελέτη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP2 και WP4 του έργου, ενώ θα επεκτείνονται και στις δραστηριότητες σχεδίασης και προετοιμασίας των πιλοτικών δοκιμών του έργου, όπως περιγράφονται στο πακέτο εργασίας WP8.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

  • το σχεδιασμό και υλοποίηση των συστημάτων διατρητικού ελέγχου συστημάτων της αρχιτεκτονικής, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου του WP2.
  • τη συμμετοχή στην υλοποίηση των ευφυών αλγορίθμων αναλυτικής και των υποσυστημάτων που θα προσφέρουν δυνατότητες παρακολούθησης, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου του WP4.
  • τη μελέτη, ανάλυση και προετοιμασία του συστήματος για τις πιλοτικές δοκιμές του έργου, καθώς και συμμετοχή στη συγγραφή αναφορών και παρουσιάσεων του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP8.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 17/09/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: