Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17942)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «5G Mobile Network Architecture for diverse services, use cases, and applications in 5G and beyond - 5G-MoNArch», με αριθμό συμβολαίου 761445, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εικονικής πραγματικότητας multi-user client/server υλοποιημένο σε Unity 3D και χρησιμοποιώντας συσκευές εικονικής πραγματικότητας Oculus Rift που να επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες την ταυτόχρονη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ροής video 360O με ταυτόχρονη υπέρθεση 3D αντικειμένων, χειρισμό αυτών με απτική διάδραση, αναπαράσταση της θέσης και κίνησης κάθε χρήστη μέσω 3D avatar, μεταβολή χαρακτηριστικών των 3D αντικειμένων από κοινού μεταξύ των χρηστών και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των χρηστών μέσω VoIP.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 08/08/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: