Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17739)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Secure and Safe Internet of Things - SerIoT», με αριθμό συμβολαίου 780139, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ελέγχου ασφαλείας, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP4 του έργου, ενώ θα επεκτείνονται αρχικά και στις δραστηριότητες ανάπτυξης ενός αυτοματοποιημένου διεισδυτικού ελέγχου ασφαλείας του πακέτου εργασίας WP2.

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση του αυτοματοποιημένου διεισδυτικού τεστ, καθώς και έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και στις εκθέσεις προόδου του WP2.
  • Τον σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας συνδυαστικά σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας του δικτύου καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου. Παροχή έγγραφων αναφορών και παρουσιάσεων του έργου στις εκθέσεις προόδου του WP4.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/06/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: