Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17734)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities - IRIS», με αριθμό συμβολαίου 774199, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων & Αυτοματισμού Γραφείου
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων της διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου, που θα επιτρέπει στους πολίτες των πόλεων-φάρων του έργου να ενημερώνονται και να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του έργου. Απαραίτητη είναι η εμπειρία σε προγραμματισμό με χρήση scripting γλωσσών (JavaScipt, jQuery, AngularJS). Επιπλέον, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα συνοδεύεται από έναν αριθμό σχετικών εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τις οποίες ο υποψήφιος θα αναλάβει να σχεδιάσει και να αναπτύξει σαν υβριδικές εφαρμογές (hybrid mobile apps).

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/06/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: