Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17443)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «smart childhood Obesity CARing solution using IoT potentia - OCARIOT», με αριθμό συμβολαίου 777082, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων και αλγορίθμων για την online αλλά και offline επεξεργασία πληροφοριών και προηγμένων δεδομένων (τα οποία προέρχονται από φορητές συσκευές και IoT ) από συμπεριφορικές, διατροφικές και σωματικές δραστηριότητες των παιδιών. Οι προτεινόμενες μέθοδοι θα εφαρμοστούν για τη διαχείριση και την ανάλυση νέων δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν τον πληθυσμό που πάσχει από παχυσαρκία. Τέλος στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα καθώς και μια έξυπνη μονάδα DSS (σύστημα λήψης αποφάσεων) για να παρέχουν στους εμπλεκόμενους χρήστες (παιδιά) προσωποποιημένα σχέδια και κατάλληλες παρεμβάσεις κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/04/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: