Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17163)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’ s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making - HARMONICSS», με αριθμό συμβολαίου 731944, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη σημασιολογική ομογενοποίηση (semantic harmonization) κλινικών δεδομένων διαφόρων τύπων. Τα δεδομένα προέρχονται από τους εταίρους του έργου HarmonicSS (κλινικά και γενετικά δεδομένα, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα, κλπ), καθώς και από ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών από εξωτερικές του έργου πηγές. Η σημασιολογική ομογενοποίηση θα γίνει μέσω της χρησιμοποίησης εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί σε παρόμοια ερευνητικά προγράμματα, και μέσω της συνεργασίας με τους παρόχους δεδομένων του έργου HarmonicSS. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται επίσης να ασχοληθεί με ανάπτυξη μεθόδων για οπτικοποίηση και οπτική ανάλυση των δεδομένων του έργου (information visualization and visual analytics). Οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν θα έχουν ως στόχο την παροχή στον ερευνητή μιας συνοπτικής άποψης των δεδομένων ενός συνόλου ασθενών, τέτοια που να διευκολύνει την αναγνώριση προτύπων και χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος. Οι μέθοδοι οπτικοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές, όπως γενετικά δεδομένα, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα, καθώς και αποτελέσματα αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/02/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: