Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (17160)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities - IRIS», με αριθμό συμβολαίου 774199, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την τεχνική παρακολούθηση του έργου με στόχο την επιτυχή επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων του έργου και την παράδοση των αντίστοιχων ενδιάμεσων αναφορών και παραδοτέων. Πιο συγκριμένα, θα είναι υπεύθυνος για την στρατηγική επιλογή, συνδυασμό και αξιοποίηση των διαφόρων ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων και τεχνικών λύσεων που πρόκειται να εφαρμοστούν στις πιλοτικές εγκαταστάσεις στις 3 πόλεις-φάρους του έργου, επιδιώκοντας την βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση των πόρων των εκάστοτε ενεργειακών συστημάτων, συνδυάζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνεργατικά μοντέλα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθεί τεχνικά όλες τις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης των απαιτούμενων τεχνικών εργαλείων και ενεργειακών συστημάτων, να συμβάλει στην παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης των πιλοτικών εφαρμογών στις 3 πόλεις-φάρους του έργου, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση σε θέματα ενεργειακών συστημάτων και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/02/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: