Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (16562)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ROBORDER: autonomous swarm of heterogeneous RObots for BORDER surveillance - ROBORDER», με αριθμό συμβολαίου 740593, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «Horizon 2020», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

Ειδικότητα: Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Μαθηματικού ή άλλης συναφούς ειδικότητας
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη εφαρμογών αναλυτικής με οπτικοποίηση (visual analytics) σε συστήματα πλοήγησης ρομποτικών συστημάτων.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 30/11/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: