Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (16396)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ASGARD - Analysis System for Gathered Raw Data» - ASGARD», Κωδ. KOH.022308, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

Ειδικότητα: Πληροφορική
Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να υλοποιήσει μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων video που λαμβάνονται από δεδομένα ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και μεθόδους για την ευκολότερη αναζήτηση και ανάκτηση των δεδομένων από μεγάλες βάσεις. Παράλληλα, θα είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της πλατφόρμας λογισμικού του έργου και θα συμμετέχει στη συγγραφή των παραδοτέων «D10.1: Technical requirements & development guidelines», «D10.3: Large-scale multimedia indexing tools», «D5.3: Data filtering and interoperability tools», «D6.4: Video analysis / enrichment tools» και «D7.3: Algorithms for social network analysis».

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP5 (Data Acquisition Tools), WP6 (Data Processing Tools), WP7 (Big Data Analytics for knowledge extraction) και WP10 (Continuous Integration & Common Infrastructure, Tools and Resources).

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 23/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: