Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (16391)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «VRtogether - An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic social immersive virtual reality experiences» - VRtogether», 762111, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου, όπως ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναμένεται να συμμετάσχουν στις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης των απαιτούμενων εργαλείων, στην ολοκλήρωση της πλατφόρμας του έργου, στην υποστήριξη των πιλότων και στην στρατηγική αξιοποίησης των εργαλείων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας: 2 (User Centered Design and Platform integration), 3 (Technical components), 4 (Pilot, content production and evaluation), 5 (Dissemination and exploitation) και πιο συγκεκριμένα στα παραδοτέα: D2.1 (User scenarios, requirements and architecture), D3.1 (Software Platform version 0), D3.2 (Reports on the final software versions), D5.2 (Dissemination, standardization and exploitation strategy.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 16/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: