Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (16391)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «VRtogether - An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic social immersive virtual reality experiences» - VRtogether», 762111, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου, όπως ειδικότερα περιγράφονται κατωτέρω.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας δικτυακής εφαρμογής για την απομακρυσμένη επικοινωνία και αλληλεπίδραση χρηστών μέσω της τρισδιάστατης ανακατασκευής τους, καθώς και των εργαλείων για τη δημιουργία φωτορεαλιστικού περιεχομένου εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 16/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: