Εκδήλωση ενδιαφέροντος (16312)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (16312)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Programmable edge-to-cloud
virtualization fabric for the 5G Media - 5G-MEDIA»
, KOH.02.2337, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

Ειδικότητα: Μηχανικού Αυτοματισμού
Αντικείμενο: Ο Επιστημονικός συνεργάτης αναμένεται να παρέχει τις υπηρεσίες του στους τομείς του καθορισμού της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας, του καθορισμού των δικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται στο πλαίσιο της πλατφόρμας του 5G-MEDIA και της υποστήριξης των σχετικών πιλότων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2, 4, 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D2.1: APIs and Tools for Operation Support, D2.3: 5G-MEDIA Platform Architecture, D4.1: 5G-MEDIA Catalogue APIs and Network Apps και D5.1: 5G-MEDIA Programming Tools.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 25/09/2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: