Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-965)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FuturePulse: Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry /761634» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία θέση συνεργάτη, ο/η οποίος/α θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (31/08/2020).

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-965
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y, Πληροφορική
Αντικείμενο: Εκπόνηση αυτόνομης έρευνας σε συλλογή, διαχείριση και εξόρυξη γνώσης από δεδομένα κοινωνικών δικτύων και Παγκοσμίου Ιστού
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 10-08-2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: