Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-944)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SURVANT - SURveillance Video Archives iNvestigation assisTant» με κωδικό KOΗ.022318, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-944
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αλγορίθμων Εντοπισμού και Δεικτοδότησης Σημασιολογικών Οντοτήτων (δηλ. Σημασιολογικές Έννοιες, Αντικείμενα, Πρόσωπα, Γεγονότα και Ανθρώπους) σε Πολυμεσικό Περιεχόμενο (Εικόνες/Video).
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 17-07-2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: