Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΙΠΤΗΛ-858)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «KRISTINA: Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities» με αριθμό συμβολαίου 645012, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-858
Ειδικότητα: Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο: Αναζήτηση και ανάλυση πολυμεσικής πληροφορίας στο διαδίκτυο
Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: http://jobs.iti.gr/

Προθεσμία υποβολής 01-03-2017

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: